Skip to content

Odpowiedzi na pytania oferentów – Roboty budowlane – Galwanizernia

Pytanie nr 1.  z dnia 04-01-2024

W załączniku do  nr 2 „Formularz ofertowy” jako załącznik jest określone sprawozdanie finansowe, proszę o  informacje czy np. Bilans za III kw2023 roku będzie wystarczający.

Odpowiedź  z dnia 11-01-2024:

Zgodnie z pkt VI. 1. Zapytania ofertowego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: (…)

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.”

Zgodnie z pkt VI. 4. Zapytania ofertowego:

W celu spełnienia warunków, o których mowa w pkt. VI.1 c):

a)Wykonawca w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, osiągnął obrót roczny (rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów) w wysokości  minimum 30 mln zł.

W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca przedkłada:

i. sprawozdanie finansowe

ii. inne dokumenty określające przychody– w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego za okres ostatnich 2 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.”

W załączniku nr 2 do zapytania ofertowego- „Formularz ofertowy” jako załącznik wyszczególnione w pkt 5 są:

Sprawozdania finansowe/ inne dokumenty potwierdzające przychody firmy.”

W związku z powyższym,

A) odpowiadając na pytanie dotyczące rodzaju dokumentów, potwierdzających osiągnięcie obrotu rocznego w wysokości minimum 30 mln zł, w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

1)      Wykonawca zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych- przedstawia sprawozdania finansowe, w zakresie obowiązującym danego Wykonawcę zgodnie z ustawą o rachunkowości,

2)      Wykonawca, który nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych- przedstawia inne dokumenty określające przychody (np. wyciąg z KPIR, PIT), którymi dysponuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

B)odpowiadając na pytanie dotyczące okresu, za jaki mają być przedstawione dokumenty potwierdzające osiągnięcie obrotu rocznego w wysokości minimum 30 mln zł, w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

1)      Zamawiający uznaje, iż kluczowe jest przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających osiągnięcie obrotu w wysokości minimum 30 mln zł,

2)      jeśli sprawozdanie finansowe za 3 kwartały 2023 r. potwierdzi osiągnięcie obrotu w wysokości minimum 30 mln zł- zostanie przez Zamawiającego uznane.

Pytanie nr 2 z 11.01.2024 :

Po przeanalizowaniu zamieszczonego przez Państwa w dniu wczorajszym dokumentu „Zapytanie ofertowe aktualizacja 10-01-2024” informujemy, że nasz roczny obrót kształtuje się na poziomie około 10 mln zł. Jeżeli chodzi o posiadaną przez nas polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności informujemy, iż zobowiązujemy się do zwiększenia sumy ubezpieczenia do kwoty minimum 10 mln zł w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy w zaistniałej sytuacji możemy kontynuować nasz dalszy udział w przetargu.

Odpowiedź z dnia 16.01.2024 :

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr  1/12/2023/G  z dnia 15 grudnia 2023 r. i jego aktualizacją z dnia 10 stycznia 2024 r.:

„VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia,

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

  1. W celu spełnienia warunków, o których mowa w pkt. VI.1 c):

a) Wykonawca w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, osiągnął obrót roczny (rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów) w wysokości  minimum 30 mln zł

W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca przedkłada:

i. sprawozdanie finansowe

ii. inne dokumenty określające przychody– w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego za okres ostatnich 2 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

d) Wykonawca posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, w tym za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem robót objętych umową, na  placu budowy lub w jego  bezpośrednim sąsiedztwie na kwotę minimum10 mln PLN.  Zakres polisy obejmuje szkody osobowe, rzeczowe, utracone korzyści i czyste straty finansowe.

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku, Wykonawca przedkłada:

i. polisa OC wraz z potwierdzeniem jej opłacenia

ii. umowa z ubezpieczycielem z dowodem opłacenia polisy,

iii. dokument wystawiony przez ubezpieczyciela i potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego, lub

iv. każdy inny dokument potwierdzający spełnienie warunku w ww. zakresie.

9. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt VI zapytania ofertowego, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a w związku z tym- odrzuceniem oferty.

W związku z powyższym,

1) aktualizacja treści zapytania ofertowego nie dotyczyła warunków udziału w postępowaniu zawartych w pkt VI dokumentu, tylko pkt VIII.1 i wprowadzała wydłużenie terminu składania ofert do dnia 12.02.2024 r. do godz. 23.59.

2) niespełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt VI zapytania ofertowego, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a w związku z tym- odrzuceniem oferty.

Pytanie nr 3 z dnia 12.01.2024 :

Uprzejmie prosimy o umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej na Państwa obiekcie.

Odpowiedź z dnia 16.01.2024 :

Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej zainteresowanym Wykonawcom.

W celu umówienia terminu, zgodnie z pkt Xi.1 zapytania ofertowego, prosimy o kontakt z:

Rafał Machlański  tel. 667 681 837, rafal.machlanski@prattwhitney.com,

Zestaw pytań nr 4 z dnia 22.01.2024 .r

Pytania i odpowiedzi zestaw nr 4

Zestaw pytań nr 5 z dnia 23.01.2024 r.

Pytania i odpowiedzi zestaw nr 5

Zestaw pytań nr 6 z dnia 30.01.2024 r.

Pytania i odpowiedzi zestaw nr 6

Zestaw pytań nr 7 z dnia 2.02.2024 r.

Pytania i odpowiedzi zestaw nr 7

Zestaw pytań nr 8 z dnia 6.02.2024 r.

Pytania i odpowiedzi zestaw nr 8

Brak komentarzy


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.