Skip to content

Polityka prywatności

Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Elektrycznej 4A (dalej „P&WK” jest podmiotem odpowiedzialnym za stronę internetową www.pwk.com.pl i jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO, przetwarzanych za pośrednictwem tej strony.

Jakie dane osobowe gromadzi administrator?
Pratt & Whitney Kalisz monitoruje ruchy użytkowników na stronie internetowej pod kątem nazwy domeny użytkownika, typu przeglądarki, daty i godziny dostępu oraz przeglądanych stron. Te informacje są gromadzone w celu oszacowania liczby osób odwiedzających naszą stronę oraz oceny, które z prezentowanych informacji na stronie są użyteczne dla użytkowników w oparciu o liczbę odwiedzin poszczególnych obszarów na stronie. P&WK wykorzystuje te informacje w celu zwiększenia wygody i łatwość korzystania z serwisu internetowego oraz w celu przygotowania treści prezentowanych na stronie biorąc pod uwagę zainteresowania użytkowników. Osoba odwiedzająca naszą stronę internetową może zostać poproszona o podanie danych osobowych w celu otrzymania odpowiedzi lub dostarczenia jej innej usługi przez korporację P&WK. Możesz zostać poproszony o podanie takich danych jak: imię i nazwisko, adres e-mail oraz wszelkich informacji jakie uznasz za stosowne. O gromadzeniu danych osobowych zostaniesz wyraźnie poinformowany – pojawi się prośba o podanie danych, ale będziesz miał możliwość zadecydowania czy je podać czy nie. Jeśli zrezygnujesz z podawania wymaganych danych osobowych, P&WK może nie być w stanie wykonać czy dostarczyć Ci tego o co prosisz. Twój dostawca usług internetowych może mieć odmienne uregulowania w zakresie danych osobowych gromadzonych w momencie odwiedzania naszej strony internetowej. P&WK nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za gromadzenie danych osobowych przez inne podmioty w momencie odwiedzania naszej strony (stron) internetowej.

W jaki sposób P&WK wykorzystuje zgromadzone dane osobowe?
Zgromadzone dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

 • prowadzenia podstawowej działalności, takiej jak komunikacja z klientami i planowanie biznesowe;
 • dostarczenia Ci żądanej informacji, przedmiotu lub usługi;
 • komunikacji z użytkownikiem w sprawie produktów, usług i spraw dotyczących firmy P&WK;
 • ulepszania naszych produktów, usług i stron internetowych;
 • weryfikacji Twojej tożsamości dla zapewniania bezpieczeństwa w obszarze jednego z pozostałych
  wymienionych tutaj celów;
 • odpowiedzi na zasadne żądania prawne zgłaszane przez organy ścigania lub rządowe organy
  regulacyjne;
 • prowadzenia dochodzeń w sprawie podejrzewanej lub faktycznie prowadzonej nielegalnej
  działalności;
 • wspierania sprzedaży lub przekazywania całości lub części naszej działalności lub aktywów (w tym w
  drodze bankructwa); i/lub
 • przeprowadzania dochodzeń na potrzeby zapewnienia zgodności z prawnymi zobowiązaniami.

Dane osobowe przekazywane przez osoby odwiedzające tę stronę internetową w celu wyrażenia
zainteresowania zatrudnieniem w P&WK czy aplikujące o pracę w P&WK są przetwarzane na zasadach
opisanych w Klauzuli informacyjnej dla kandydata do pracy.
Za wyjątkiem przypadków, gdy podane dane osobowe będą wykorzystywane na potrzeby umowy, której jesteś stroną czy w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wykorzystanie zgromadzonych danych osobowych nastąpi wyłącznie w prawnie uzasadnionym interesie biznesowym zdefiniowanym powyżej.

Gdzie P&WK przechowuje dane?
P&WK wchodzi w skład grupy kapitałowej o zasięgu globalnym z lokalizacjami w wielu różnych krajach, dlatego przekazane nam dane mogą być przekazywane między podmiotami prawnymi lub między krajami w celu realizacji wymienionych powyżej celów. Kraje te obejmują, między innymi, Stany Zjednoczone, kraje członkowskie Unii Europejskiej, Wielką Brytanie, Kanadę oraz inne kraje, w tym niektóre kraje azjatyckie. Dane osobowe będą przekazywane zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawnymi i tylko w koniecznym zakresie w celach określonych powyżej. P&WK opiera się na dostępnych mechanizmach prawnych w celu umożliwienia zgodnego z prawem przekazywania danych osobowych pomiędzy krajami. W zakresie, w jakim P&WK opiera się na Standardowych Klauzulach Umownych (zwanych również „klauzulami modelowymi”) lub Obowiązujących zasadach korporacyjnych autoryzujących te transfery, P&WK będzie przestrzegać tych wymagań, także w sytuacji, gdzie będzie występować konflikt między tymi wymaganiami a niniejszą klauzulą informacyjną. Aby dowiedzieć się więcej na temat Obowiązujących zasadach korporacyjnych, należy kliknąć tutaj.

Czy P&WK wykorzystuje dane osobowe do nawiązywania kontaktu z użytkownikiem?
P&WK nie wykorzystuje danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem tej strony internetowej w celu nawiązania kontaktu z Tobą poza przypadkami, gdy jest to potrzebne dla odpowiedzenia na Twoją bezpośrednie zapytanie.

Czy P&WK udostępnia zgromadzone dane osobowe innym podmiotom?
P&WK może udostępnić Twoje dane osobowe innym spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Raytheon Technologies Corporation (RTX). Transferując Twoje dane osobowe w ramach Grupy RTX odbywa się to w oparciu o obowiązujące przepisy oraz Obowiązujące zasady korporacyjne RTX dostępne w wielu językach. Dodatkowo P&WK może udzielać dostępu czy przekazywać Twoje dane osobowe w razie konieczności zaufanym dostawcom usług, konsultantom czy kontraktorom, którzy mają dostęp do zakładów czy systemów P&WK, jak również organom rządowym czy innym podmiotom, jeśli wymagają tego przepisy prawa. P&WK przekaże Twoje dane osobowe poza Grupę RTX tylko w celu:

 • umożliwienia usługodawcom wybranym przez P&WK realizacji usług w imieniu P&WK. W tych przypadkach P&WK udostępni dane osobowe tym usługodawcom na potrzeby wyżej zdefiniowane. Tym usługodawcom, w drodze umowy została ograniczona możliwość używania czy ujawniania Twoich danych osobowych, poza przypadkami gdy jest to konieczne dla wykonania usługi w naszym imieniu czy dla wypełnienia obowiązku prawnego;
 • wypełnienia zobowiązań prawnych, w tym przestrzegania przepisów podatkowych czy innych, przekazywania danych osobowych związkom zawodowym, radom pracowniczym, odpowiedzenia na toczące się postępowania sądowe czy udzielenia odpowiedzi na uzasadnione żądanie organów ścigania czy regulatorów;
 • prowadzenia dochodzeń w sprawie domniemanej lub faktycznie prowadzonej nielegalnej działalności;
 • wspierania sprzedaży lub przekazywania całości lub części naszego biznesu lub aktywów (w tym w drodze bankructwa).

Twoje dane osobowe mogą również być przechowywane lub przetwarzane przez naszych usługodawców w krajach innych niż te, w których zostały zgromadzone, takich jak Stany Zjednoczone, kraje członkowskie Unii Europejskiej, Kanada lub inne.

Jak długo P&WK przechowuje dane osobowe?
P&WK przechowuje dane osobowe tak długo, jak wymaga tego wypełnienie zobowiązań umownych i prawnych. W przypadku, gdy dane osobowe nie podlegają zobowiązaniom umownym lub prawnym, P&WK przechowuje dane osobowe tak długo jak wymaga tego pierwotny cel, w którym te dane zostały zgromadzone.

W jaki sposób P&WK wykorzystuje pliki cookies lub inne technologie śledzące?
P&WK korzysta z plików cookies (tzn. ciasteczek) na swoich stronach internetowych. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane do i zapisywane na komputerach użytkowników, umożliwiające rozpoznawanie powracających użytkowników, ułatwiające użytkownikom dostęp do stron internetowych i umożliwiające witrynom kompilowanie zbiorczych danych w celu ulepszania treści. Pliki cookies nie powodują uszkodzenia plików ani komputerów użytkowników. Jeśli nie zgadzasz się z takim działaniem plików cookies na tej czy innej stronie internetowej P&WK, zmodyfikuj odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki, aby wyłączyć korzystania z plików cookies. Pliki cookies z jakich korzysta P&WK na tej stronie internetowej nie służą identyfikowaniu Ciebie. Pliki cookies dostarczają P&WK zagregowane, zanonimizowane dane statystyczne dotyczące liczby osób odwiedzających poszczególne sekcje tej strony internetowej.
Ta strona internetowa może również korzystać z tzw. „web beacons”. Web beacon to plik graficzny na stronie internetowej, który może być wykorzystywany dla monitorowania czy dany użytkownik odwiedził konkretną stronę internetową, aby następnie skierować do niego konkretną, dedykowaną treść reklamową. Web beacons są używane łącznie z plikami cookies co oznacza, że jeśli wyłączysz pliki cookies, pliki typu web beacons nie będą w stanie śledzić twojej aktywności. Ponadto P&WK może wykorzystywać pliki cookies oraz podobne technologie zamieszczone przez jej partnerów biznesowych w celu dostarczenia P&WK informacji na temat tego, które reklamy kierują użytkowników do naszej strony internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies oraz innych technologii śledzących można znaleźć tutaj.

Co powinieneś wiedzieć na temat linków podmiotów trzecich, jakie mogą pojawiać się na tej stronie internetowej?
W niektórych przypadkach P&WK może podawać linki do stron internetowych, które nie są zarządzane przez P&WK, i które w miarę możliwości P&WK będę oznaczone jako takie. Jednak P&WK nie kontroluje takich witryn podmiotów trzecich i nie może ponosić odpowiedzialności za zawartość lub praktyki w zakresie ochrony prywatności stosowane przez inne witryny.

Dodatkowe informacje dla konkretnych kategorii użytkowników.

Rodzice, opiekunowie, dzieci:
Niniejsza witryna przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat lub osiągnęły pełnoletność właściwą ze względu na miejsce zamieszkania. P&WK nie prowadzi działań świadomie zmierzających do pozyskania informacji od dzieci czy reklamowania produktów czy usług dzieciom. Osoby, które nie spełniają powyższych wymogów w zakresie wieku są proszone o nie podawanie swoich danych osobowych za pośrednictwem tej ani żadnej innej strony internetowej P&WK.

Użytkownicy z Unii Europejskiej
Masz prawo do złożenia skargi do krajowego czy stanowego organu nadzoru. W określonych przypadkach masz również prawo do złożenia wniosku o dostęp do danych osobowych, ich modyfikację bądź usunięcie, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych czy przeniesienia danych osobowych. Aby skontaktować się z firmą P&WK w celu realizacji tych praw skorzystaj z metod kontaktu wskazanych na końcu niniejszej klauzuli informacyjnej.

Użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych:
P&WK nie zbiera informacji o numerach ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem strony internetowej www.P&WK.com. Natomiast P&WK zbiera informacje o numerach ubezpieczeń społecznych w przypadkach, w których jest to wymagane przez prawo, na przykład do celów podatkowych lub na potrzeby zatrudnienia swoich pracowników. W przypadku, gdy P&WK zbiera czy wykorzystuje informacje o numerach ubezpieczeń społecznych, P&WK dołoży wszelkich starań, aby zachować poufność tych danych, ograniczyć przypadki ich zbierania, zapewni dostęp do tych informacji na zasadzie „need to know” oraz wprowadzi odpowiednie techniczne zabezpieczenia i zapewni odpowiednie metody niszczenia tego typu danych.

W jaki sposób P&WK może zmienić niniejsze zasady?
P&WK ciągle rozbudowuje i ulepsza niniejszą stronę internetową, dlatego konieczna może być aktualizacja niniejszych zasad. Zasady te mogą być modyfikowane od czasu do czasu bez uprzedniego powiadomienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania niniejszych zasad pod kątem wszelkich zmian. Data ostatniej modyfikacji tych zasad zostanie wskazana na końcu niniejszej klauzuli informacyjnej.

W jaki sposób można skontaktować się z P&WK?
Jeśli masz jakieś komentarze albo pytania, lub jeśli jest coś co możemy zrobić aby zwiększyć wartość tej strony dla Ciebie proszę skontaktuj się z nami pisząc na adres email communications@P&WK.com Jeśli chcesz zrealizować swoje prawo dostępu do danych osobowych, ich modyfikacji bądź aktualizacji, jak również jeśli masz jakieś ogólne pytania odnoście praktyk w zakresie prywatności P&WK czy chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z nami pisząc na adres email daneosobowepwk@prattwhitney.com

Data ostatniej aktualizacji: 3 listopad 2020.

Poniżej prezentowana jest szczegółowa informacje na temat polityki prywatności Raytheon Technologies Corporation. Jest ona przedstawiona w treści następujących klauzul informacyjnych RTX dotyczących przetwarzania danych osobowych:
 • Klauzula informacyjna dla strony internetowej i jej wersji mobilnej. Jest to klauzula informacyjna odnosząca się głównie do strony internetowej RTX: www.rtx.com jak również do innych stron internetowych RTX w zakresie wskazanym w tej klauzuli.
 • Ogólna klauzula informacyjna, która obejmuje dane osobowe jakie RTX może zbierać i przetwarzać poza i oprócz danych osobowych zbieranych i przetwarzanych za pośrednictwem stron internetowych i ich mobilnych wersji. Dotyczy ona kontraktorów, członków rodziny pracowników oraz innych osób, których dane mogą być zbierane czy otrzymywane w inny sposób niż poprzez stronę internetową.
 • Klauzula informacyjna dla pracowników. Pracownicy United Technologies Corporation, tworzącej obecnie Raytheon Technologies Corporation znajda ją tutaj. Jest ona dostępna w wielu wersjach językowych, również w języku polskim.Pracownicy Raytheon Company tworzącej obecnie Raytheon Technologies Corporation powinni skontaktować się z przedstawicielem działu HR w celu uzyskania kopii odpowiedniej klauzuli lub odwiedzić właściwą stronę intranetową.
 • Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy. Jeśli aplikujesz o pracę za pośrednictwem naszej strony internetowej, zakładka Careers, RTX będzie przetwarzać przekazane przez Ciebie dane osobowe na zasadach opisanych w Klauzuli informacyjnej dla kandydata do pracy RTX. Można ją znaleźć tutaj. Jest ona dostępna w wielu wersjach językowych, również w języku polskim.
 • Klauzula informacyjna dla osób ze Stanów Zjednoczonych, kórych dotyczy program RTX promujący zdrowie i dobrą kondycje (tzw. health and wellness plan); klauzula dla pracowników United Technologies Corporation tworzącej obecnie Raytheon Technologies Corporation jest dostępna tutaj. Pracownicy Raytheon Company tworzącej obecnie Raytheon Technologies Corporation znajdą odpowiednią klauzulę informacyjną tutaj.
Obowiązujące zasady korporacyjne Korporacja RTX przyjęła Obowiązujące zasady korporacyjne (ang. Binding Corporate Rules – BCRs) jako mechanizm legalizujący przekazywanie danych osobowych pomiędzy jednostkami zlokalizowanymi na terenie Unii Europejskiej a innym jednostkami zlokalizowanymi w innych regionach świata. Treść Obowiązujących zasad korporacyjnych jest dostępna tutaj, w wielu wersjach językowych, w tym w języku polskim.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.